VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE TISKOVIN V ROCE 2024

Novinky | 27. listopadu 2023

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU


Zadavatel veřejné zakázky Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace vás tímto vyzývá
k účasti ve veřejné soutěži na dodávku tiskovin v roce 2024.
Na základě ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Veškeré zadávací
podmínky a průběh soutěže se tedy řídí vnitřním předpisem Městského divadla Zlín,
příspěvkové organizace, směrnicí č. 1/2017 ze dne 1.6.2017.

 1. Identifikační údaje zadavatele
  Název: Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace (dále jen divadlo)
  Sídlo: třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín
  IČ: 00094838
  DIČ: CZ00094838
  Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 2014
  Osoba oprávněná jednat: Ing. Irena Pelková, ředitelka
  Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Machačková
  Tel.: +420 771 122 826
  E-mail: machackova@divadlozlin.cz
 2. Odůvodnění užití výzvy k podání nabídky
  V souladu se směrnicí č. 1/2017, bodem 3 se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na
  dodávky. Zadavatel přitom stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nesmí
  přesáhnout 500 000,- Kč bez DPH.
 3. Vymezení předmětu plnění
  Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskovin pro Městské divadlo Zlín,
  příspěvkovou organizaci v předpokládané velikosti a počtu kusů dle Přílohy č. 1.
 4. Zadávací podmínky
  Zadávací dokumentace zahrnuje:
 • tuto výzvu k podání nabídky
 • přílohu se specifikací předmětu plnění
  Tato výzva k podání nabídky bude odeslána nejméně třem zájemcům o podání nabídky.
  Zadavatel přijme i nabídky dodavatelů, kteří k podání nabídky nebyli zadavatelem vyzváni.
  Tato výzva k podání nabídky bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městského
  divadla Zlín, příspěvkové organizace.
 1. Doba a místo plnění
  Předpokládané zahájení plnění: 1.1.2024
  Ukončení plnění: 31.12.2024
  Místo plnění: sídlo Městského divadla Zlín, příspěvkové organizace
 2. Prokázaní kvalifikačních předpokladů
  Za účelem prokázání kvalifikace doloží dodavatel ověřenou kopii živnostenského oprávnění
  k provozování živnosti s předmětem podnikání „výroba, obchod, a služby neuvedené
  v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti vydavatelské činnosti, polygrafická
  výroba, knihařské a kopírovací práce.
 3. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
  Zadavatel požaduje, aby obeslané subjekty předložily zadavateli nabídku, která bude
  obsahovat minimálně tyto údaje a doklady seřazené do následujících oddílů:
 4. krycí list nabídky, obsahující název dodavatele, sídlo, statutárního zástupce, IČ, DIČ
 5. položkový rozpočet k předmětu zakázky specifikovaném v Příloze č. 1, s doplněnou
  cenou za jednu kampaň bez DPH, cenu za jednu kampaň vč. DPH, cenu za všechny
  kampaně bez DPH a cenu za všechny kampaně vč. DPH. Zájemce o veřejnou zakázku
  uvede také cenu za celkové plnění bez DPH i cenu za celkové plnění vč. DPH.
  Cena nabídnutá obeslaným subjektem musí být cenou maximální a musí obsahovat
  veškeré náklady (doprava, vypracování kalkulace apod.) související se zajištěním
  předmětu plnění.
 6. doklady o splnění kvalifikačních předpokladů (viz. bod 6)
 7. doklady prokazující, že dodavatel disponuje technickými prostředky nutnými k zajištění
  předmětu plnění
 8. minimálně tři reference vztahující se k povaze nabídky, ne starší pěti let
 9. podepsaný návrh smlouvy o dílo
 10. Hodnotící kritéria
  Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je její ekonomická výhodnost při
  dodržení stanovených požadavků a specifikace předmětu plnění.
 11. Platební podmínky zadavatele a další smluvní podmínky
  Cena za plnění veřejné zakázky bude hrazena na základě měsíčních faktur. Faktura bude
  vystavena vždy zpětně za plnění objednaná zadavatelem v předchozím měsíci. Výjimkou
  bude fakturace brožury V1 110 x 210 mm, která bude fakturována do 5. pracovních dnů
  od jejího dodání.
 12. Lhůta a místo pro podání nabídek
  Písemnou nabídku je dodavatel povinen doručit osobně nebo prostřednictvím držitele
  poštovní licence nejpozději do 19. prosince 2023 do 11:00 hod. na adresu Městské
  divadlo Zlín, příspěvková organizace, třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín v zalepené
  obálce označené nápisem SOUTĚŽ – NEROZLEPOVAT s názvem akce Dodavatel tiskovin
  pro rok 2024 a opatřená obchodním jménem obeslaného subjektu.
  V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky podatelnou
  zadavatele (sekretariát ředitele)
  Termín otevírání obálek s nabídkami je 19. prosinec 2023 14.00 hod.
 13. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
  Uchazeč je vázán svou nabídkou do 31.12.2023
 14. Práva zadavatele a zvláštní podmínky
  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění podmínek pro zpracování nabídky a
  zadávací dokumentace, a to písemnou formou shodně všem dodavatelům.
  Odevzdáním nabídky uchazeč, bez předchozího písemného podání námitky, vyjadřuje
  souhlas se zadávacími podmínkami a způsobem provedení výběrového řízení.
  Zájemce o veřejnou zakázku bere na vědomí, že na zadávání veřejné zakázky malého
  rozsahu se nevztahuje dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
  Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek nebo zrušení veřejné zakázky
  bez udání důvodu.
  Zadavatel je oprávněn upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které
  má k dispozici.
  Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče ze soutěže, pokud nesplní požadavky
  obsažené ve výzvě zadavatele.
  Obeslanému subjektu nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy o dílo v návaznosti na
  předmět objednávky.
  Zájemci o veřejnou zakázku budou o výsledku výběrového řízení informováni e-mailem.

Ve Zlíně dne 21.11.2023
Ing. Irena Pelková
ředitelka Městského divadla Zlín

Přílohy: Přehled tiskovin v roce 2024, Rámcová smlouva o dílo