Ochrana osobních údajů

Vážení divadelní přátelé,

vážíme si spokojených diváků a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme vám poskytnout informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín,  IČO 00094838, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 2014.

Jaké osobní údaje divadlo shromažďuje a zpracovává?

Shromažďujeme a zpracováváme tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, telefon, e-mail, heslo v zašifrované podobě, IP adresa. 

K jakým účelům divadlo osobní údaje využívá a zpracovává?

Osobní údaje bez souhlasu zákazníků zpracováváme za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy (prodej vstupenek) a z titulu oprávněného zájmu zákazníka (informování zákazníka v případě zrušení či změny představení a zasílání měsíčního programu divadla držitelům předplatného).  Se souhlasem zákazníků využíváme osobní údaje k informování o aktuální nabídce, přímému marketingu a analýze návštěvnosti a nákupního chování. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky.

Jak dlouho divadlo údaje zpracovává?

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 5 let po zániku posledního smluvního vztahu, nebo do odvolání souhlasu se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje divadlu poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění smlouvy (prodej vstupenek) a bez nich nedokážeme prodej požadovaných vstupenek uskutečnit.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, heslo v zašifrované podobě, IP adresa.

Jakým způsobem divadlo zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a divadlo disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.  Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávaná mezi zařízením zákazníka a serverem divadla jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

Komu divadlo osobní údaje poskytuje nebo předává?

Osobní údaje předáváme státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv divadla.

Osobní údaje mohou být také poskytnuty společnosti Perfect System s.r.o., která je dodavatelem prodejního systému Colosseum a společnosti Hucot, o.s., která je provozovatelem webových stránek. S těmito společnostmi máme uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, které zavazují společnosti ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytujeme sami.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle divadla, písemně na adresu sídla divadla nebo mailem na adresu prodej@divadlozlin.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv vzít zpět jeho odvoláním v sekci „Můj účet.  Vymazat údaje můžete také přes volbu vymazání ze sekce „Můj účet“.  V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.