Výběrové řízení: ŘEDITEL / ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

Novinky | 22. května 2023

Statutární město Zlín
prostřednictvím Rady města Zlína, v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace
Městské divadlo Zlín,
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

ředitel / ředitelka příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín,
IČO: 00094838, se sídlem tř. Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín.


Předmět činnosti Městského divadla Zlín, příspěvkové organizace:
Základním posláním MDZ je umělecká tvorba, a to především v oblasti dramatického umění,
pořádání veřejných představení nejen na území města a celé České republiky,
ale i v zahraničí. Významně se podílí na kulturním a společenském vyžití občanů a zároveň
reprezentuje město Zlín v tuzemsku i v zahraničí. Účelem MDZ je rovněž vyvíjet další aktivity,
které doplňují hlavní poslání, zabezpečují provoz, hospodaření organizace a zároveň směřují
k účelnému a ekonomickému využití kapacit.

Požadavky zaměstnavatele:
– vysokoškolské vzdělání, magisterský studijní program,
– praxe v řídící funkci min. 3 roky, nejlépe v oblasti kultury,
– orientace v problematice příspěvkových organizací, případně jiných veřejných institucí,
a související legislativě,
– orientace v oboru a kulturní přehled,
– vynikající organizační, komunikační a prezentační schopnosti, reprezentativní
vystupování,
– časová flexibilita při výkonu funkce.

Organizace výběrového řízení:
Výběrové řízení je koncipováno jako dvoukolové.
Pro účast v 1. kole výběrového řízení je nutno zpracovat a k přihlášce doložit:
– motivační dopis (max. 1 normostrana A4),
– koncepci divadla na dobu 4 let (max. 3 normostrany A4).
Do 2. kola si kandidáti připraví 10 minutovou obhajobu koncepce divadla, kterou zaslali.

Zájemci mohou podat v níže stanoveném termínu přihlášku do výběrového řízení (dále
jen „přihláška“), která bude obsahovat minimálně:

– formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do výběrového řízení na
uvedenou pracovní pozici,
– titul, jméno a příjmení uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– datum narození uchazeče,
– trvalé bydliště uchazeče,
– korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy trvalého bydliště),
– datum a podpis uchazeče.
Formulář přihlášky je uveřejněn na úřední desce https://www.zlin.eu/vyberova-rizeni-volnapracovni-mista-cl-1511.html.

K přihlášce do výběrového řízení musí být dále přiloženy následující doklady:
– strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech,
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též
obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
– úředně ověřená kopie dokladu o předepsaném dosaženém vzdělání.

Doplňující informace:
– Plat pro pozici ředitel / ředitelka Městského divadla Zlín, příspěvkové organizace bude
stanoven dle platných právních předpisů.
– Předpokládaný termín ústních pohovorů je 11. 07. 2023.
– Předpokládaný nástup na pracovní pozici je od 01. 08. 2023.

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
– poštou na adresu: statutární město Zlín, Odbor kanceláře tajemníka, náměstí Míru 12, 760
01 Zlín; podací razítko nejpozději s datem 22. 06. 2023 (obálka musí být označena
„NEOTEVÍRAT – výběrové řízení, ředitel/ředitelka MDZ“), nebo
– do datové schránky: 5ttb7bs, statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01; s datem a časem
dodání nejpozději do 23. 06. 2023 do 14:00 hod., nebo
– osobně do podatelny Magistrátu města Zlína, budova radnice, náměstí Míru 12, Zlín
(obálka musí být označena „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení, ředitel/ředitelka MDZ),
nejpozději do 23. 06. 2023 do 14:00 hod.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv
v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Informace o zpracování osobních údajů
Statutární město Zlín jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení předmětné pracovní pozice.
Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f); zpracování je nezbytné pro splnění
smlouvy, právní povinnosti a pro účel oprávněného zájmu správce. Kategorii osobních údajů
tvoří identifikační, kontaktní a popisné údaje uvedené v přihlášce a přílohách.
Doba zpracování osobních údajů vychází ze spisového a skartačního plánu správce. Osobní
údaje nejsou správcem poskytovány jiným osobám.
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů
osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny
na www.zlin.eu/gdpr.